O společnosti

Historie společnosti KASKA, s.r.o. sahá do r. 1998. Za dobu své existence realizovala mnoho zajímavých zakázek jak v ČR, tak i v zahraničí. Má řadu spokojených zákazníků, uvedla na trh několik zajímavých řešení, která se stala v oboru standardem.

Montážní činnost se soustředí na veškeré systémy svodidel silničních i mostních platných v ČR, beranění sloupků, ostatní montáže a poradenství v oblasti bezpečnosti dopravy.

 • V roce 2002 získala společnost certifikát jakosti podle normy ISO 9001. Následně získala i certifikaci pro řízení vztahů se životním prostředím ISO 14001 a certifikaci pro systém managementu bezpečnosti práce ISO 45001.
 • v r. 2018 vlastní nové sídlo v Českých Budějovicích, kde jsou dostatečné skladovací prostory

Společnost ctí etické principy v podnikání.

Společnost KASKA s.r.o. se zabývá:

 • svodidlovými systémy – svodidla zábradelní i silniční, dočasná svodidla, betonová svodidla, svodidla lehce demontovatelná, tlumiče nárazů
 • beranění sloupků, vrtání zemních vrutů, montáž konstrukcí FVE
 • dopravním značením

Společnost KASKA, s.r.o. je certifikována:

 • ISO 9001:2016
 • ISO 14001:2016
 • ISO 45001:2018
 • průkaz způsobilosti (podle požadavků metodického pokynu MD ČR)
 • školení práce na dálnicích ŘSD ČR
 • certifikáty na veškeré výrobky, které společnost uvádí na trh a předpisy to vyžadují

 


Politika společnosti KASKA s.r.o.

Uvědomujeme si, že v konkurenčním prostředí silničního stavitelství a zvláště poskytování služeb v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích je kvalita služeb a dodržování dohod, respektování termínů pro zhotovení a dodávky, výraznou výhodou v získávání zakázek a udržení zákazníků.

Příznivé ceny, vyhovující krátké dodací termíny a kvalitní, bezpečné a k životnímu prostředí ohleduplné služby a zboží uspokojující potřeby zákazníků jsou podmínkou k dalšímu příznivému vývoji společnosti.

Naši zákazníci a rovněž okolí od nás očekává splnění všech legislativních požadavků na naše výrobky včetně nízkých dopadů na životní prostředí a bezpečnost práce. Ochranu zdraví našich zaměstnanců a spolupracovníků považujeme za závažný aspekt podnikání, a zavazujeme se k dalšímu zvyšování její úrovně.

Naší politikou je zvyšování kvality, prevence znečišťování životního prostředí a zlepšování vztahu organizace k principům ochrany ŽP.

Vedení naší společnosti se zavazuje:

 • systém managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 ve společnosti zavést, udržovat a zlepšovat v souladu s legislativními požadavky
 • plnit požadavky zákazníků a veřejnosti jak v kvalitě, tak v otázkách vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zlepšovat organizaci produkce společnosti tak, abychom využili možnosti dodavatelů, technických řešení, a vlastních možností k vylepšení podmínek v kvalitě, ochraně ŽP a BOZP, snížení energetické náročnosti, spotřeby materiálu, produkce odpadů
 • zvyšovat kvalifikační předpoklady všech pracovníků tak, aby výkon jejich práce byl v souladu s požadavky na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce
 • plánovat moderní postupy, optimalizovat výrobní zařízení a vytvářet pracovní prostředí k minimalizaci nároků na zatížení životního prostředí, zátěže zaměstnanců a nároků na BOZP
 • podporovat zaměstnance při inovacích a návrzích na zlepšení kvality
 • zaměstnance i jiné pracovníky (např. najaté externí subdodavatele) seznamovat se zásadami politiky managementu.

Politika managementu je pro vedení společnosti vodítkem pro další konkrétní úkoly a cíli managementu. Vedení společnosti s nimi seznámí zaměstnance pravidelně před začátkem každé stavební sezóny.

Svým zaměstnancům a spolupracovníkům ukládáme:

 • vždy mít na mysli zákazníka a důvod, proč tu jsme: uspokojování potřeb zákazníka
 • provádět samokontrolu tak, abychom si byli vědomi vlastní odpovědnosti i bez kontroly někým jiným
 • dodržovat zásady a odpovědnosti stanovené systémem managementu
 • uvědomovat si, že jedině spokojení zákazníci jsou budoucností společnosti
 • dodržovat firemní kulturu, cíle a politiku managementu, být loajální

Systém bezpečné práce na silnicích, zvláště u staveb prováděných za provozu:

 • po sérii nehod v oblasti práce na dálnicích v ČR, které se přihodily především pracovníkům ŘSD (viz jejich web), ale i našim konkurentům a kolegům z oboru (r. 2020 usmrcení 3 pracovníků, 2021 usmrcení 2 pracovníků), jsme se rozhodli pro nekompromisní dodržování bezpečnosti práce,
 • naše branže je sama o sobě nebezpečná, při práci na dálnicích jsme každý den, každou hodinu a každou minutu vystaveni vážnému nebezpečí,
 • 90. léta už skončila, ale na silnicích to někdy ve vztahu v bezpečnosti práce vypadá jako v rozvojových zemích,
 • protože jsme se setkali s přezíravým postojem k bezpečnosti práce u projektantů, stavebních dozorů a co je nejhorší, i u našeho majoritního státního investora, rozhodli jsme se aktivně přistupovat k otázkám bezpečnosti práce a nadále nepřivírat oči nad jejím porušováním,
 • státní investor se snaží především v poslední době skloubit protichůdné požadavky na zachování neustále rostoucího provozu a nutnosti silnice opravit tím, že stavby a opravy jsou prováděny za provozu bez snížení počtu jízdních pruhů (se všemocným zdůvodněním „aby nevznikaly kongesce“) v naprosto nevyhovujících prostorových podmínkách, ze staveb nelze vyjíždět a do nich najíždět, často naloženým pomalými vozidly, které nemají potřebnou akceleraci, aby se zařadila do proudu rychle jedoucích aut. Oddělení staveb je často pouze optické (plastovými zábranami, které jsou jen barevnou pružnou překážkou, pro auta asi jako papír) a pracovníci jsou vystaveni neustálému nebezpečí, hluku, prachu a za deště rozstřikovanému mokru a špíně, nemají únikové zóny, nemohou používat ochranu sluchu, protože musí být ve střehu a „slyšet“ při nebezpečí, jsou nesmyslně nuceni do vysokých pracovních výkonů i za cenu porušování bezpečnosti práce. Investor leckdy odmítá snížit počat jízdních pruhů, protože nedokáže odolávat veřejnému mínění a nesmyslným politickým tlakům především na sociálních sítích, a rezignuje na důsledné dodržování bezpečnosti práce, kdy pracovníky proti veřejnému mínění takřka „obětuje“,
 • státní investor odmítá zvýšené náklady na zabezpečení, řádné dodržování pracovní doby, příplatky za práci mimo pracovní dobu, což je v zemích, které nám neustále klade za vzor (Rakousko, Německo) naprosto samozřejmé. Práce v noci a o víkendu vyžadují příplatek! a jsou zákonem omezené! (co do délky i do četnosti). Zaměstnanci na ně nemají uzavřené pracovní smlouvy a v době nedostatku pracovníků není vůbec realistické je neustále vyžadovat.
 • na snížení rychlosti při práci v noci na dálnici prakticky nikdy nedohlíží Policie, tudíž řidiči rychlost nesnižují. Sami pracovníci státního investora v noci či za nepříznivých podmínek na takové stavby nechodí, ale po dodavatelích je vyžadují. Sami netuší, o čem taková práce je a jaká nese rizika.

Naše předsevzetí a požadavky:

 • nebudeme pracovat v noci na dálnici při technologiích, kde se jeřábuje, pracovní místo se pohybuje, nelze jednoduše osvětlit, pracoviště není kryto fyzickými zábranami (betonová či dočasná svodidla), není snížena rychlost okolo jedoucích vozidel na 60 km/h, není tam přítomna Policie ke kontrole rychlosti,
 • na provádění prací budeme požadovat realistické termíny, které dovolují přiměřené pracovní tempo a dodržování pracovních dob, zákonem požadované přestávky v práci, občerstvení a odpočinek zaručující bezpečnou práci,
 • při jakékoli uzavírce budeme vyžadovat omezení rychlosti na 60 km/h namísto dosud zažité praxe 80 km/h. Rychlost 80 km/h je normálně povolená pro kamiony a nákladní vozy (běžně ji navíc překračují), proto se pro ně ve skutečnosti nejedná o žádné omezení. Naopak, řidiči kamionů často ve své frustraci naschvál přidají, když míjejí naše pracovníky, hází po nich odpadky a různé předměty, vulgárně na ně pokřikují a schválně při míjení jejich hlav cca. 1 metr od nich nahlas zatroubí silnými kamionovými klaxony, což pracovníkům soustředícím se na práci způsobuje vážné ohrožení z úleku a stresu.
 • pro jakékoli práce na dálnici za snížené viditelnost, v nebezpečných místech nebo za hustého provozu budeme požadovat spolupráci resortu dopravy a vnitra, přítomnost policie, rozsvícené modré majáky na jejich vozidlech a aktivní vymáhání snížení rychlosti.

Výzva státnímu investorovi a ostatním účastníkům trhu:

 • ke společnému postupu, dodržování ochrany pracovníků a cestující veřejnosti a tlaku na dodržování a zlepšování všech předpisů a pravidel v oboru vyzýváme i ostatní zúčastněné firmy v oboru. Například by měla být zaváděna další opatření, jako používání světelných LED vozíků se zvýšenými prvky a vysunutými nad jízdní pruhy tak, aby byly viditelné pro kamiony z větší dálky apod.
 • investory vyzýváme k nekompromisnímu přístupu k bezpečnosti prací na dálnicích. Bezpečnost práce je nad všechny ostatní požadavky – ekonomické, plynulosti dopravy, termínů apod. Lidský život a zdraví jsou nedotknutelné. Nelze tolerovat naprosto otevřené porušování zákoníku práce, obecných předpisů BOZP a vlastních vnitropodnikových předpisů státního investora na silničních stavbách.
 • Investoři (a hlavně ten státní) by si měli uvědomit, že na silnicích už dnes pracovníci nechtějí pracovat, protože tam zkrátka jde o holý život. Takto to dál nejde, nelze donekonečna soutěžit na ceny a rychlost bez patřičného důrazu na bezpečnost práce, dodržování pracovní doby a doby odpočinku, přiměřené ochrany pracoviště, zabezpečení míst pro najíždění a vyjíždění ze stavby, boční odstup stavby od provozu, aktivní i pasivní ochrany a oddělení staveniště od provozu. Podcenění DIO v projektech (projektanti dostanou od investora zaplaceno i tehdy, když tuto oblast zcela přehlédnou a nebo se jí zabývají zcela nedostatečně) vyúsťuje v chaotické, podceněné a v časovém stresu realizované DIO na stavbách, často bez patřičné kvality. DIO musí být projednáváno už v době před vypsáním zakázky, je nutné skončit se současných trendem v rozpočtech stavebních akcí položkou DIO „1 kpl“ a nechat vše na soutěžícím, který není schopen toto zodpovědně ocenit a výsledkem je zcela „osekané“ DIO v situaci, když se tvoří po soutěži, navíc v časovém presu a tlaku na jeho zlevnění.